Skip links

Όροι Χρήσης

 

Η παρούσα ιστοσελίδα (καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή) σας παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τους όρους με βάση τους οποίους μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης («Όροι Χρήσης»). Παρακαλούμε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους εν λόγω Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Πληροφορίες Σχετικά με Εμάς

Η παρούσα ιστοσελίδα διατηρείται από την εταιρεία AstraZeneca PLC («εμείς», «μας» και «εμάς»). Η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, καταχωρισθείσα στο μητρώο εταιριών στην Αγγλία και στην Ουαλία με αριθμό καταχώρησης 02723534 και καταστατική  έδρα στο Cambridge Βιοϊατρική πανεπιστημιούπολη, λεωφόρος Francis Crick αρ.1, CB2 0AA. Οι κύριες διευθύνσεις της εταιρείας μας για τις συναλλαγές της παρατίθενται εδώ. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της εταιρείας μας είναι GB582323642.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας χωρίς ειδοποίηση (βλ. κατωτέρω). Δεν θα ευθυνόμαστε σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Κατά διαστήματα, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε κάποια σημεία της ιστοσελίδας μας, ή σε όλη την ιστοσελίδα μας, σε εγγεγραμμένους χρήστες.

Σε περίπτωση που επιλέξετε, ή σας παρασχεθεί, κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, υποχρεούστε να τηρείτε τις εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικές και να μην τις μοιράζεστε με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε που έχει επιλεγεί από εσάς ή είτε έχει παρασχεθεί σε εσάς από εμάς, οποιαδήποτε στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δε συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή χρήση του κωδικού αναγνώρισης χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασής σας.

Είστε υπεύθυνοι να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, είστε υπεύθυνοι να εξασφαλίσετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους εν λόγω Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.

Απαγορευμένη Χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα μας:

 • με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του εφαρμοστέου τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου ή κανονισμού,
 • με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος, ή έχει παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα,
 • προκειμένου να μεταδώσετε, ή να αποστείλετε, οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή μη εγκεκριμένη (ανεπίτρεπτη) διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο υλικό/μήνυμα (spam),
 • προκειμένου να επιχειρήσετε, δίχως να έχετε την αντίστοιχη άδεια, να προσπελάσετε   οποιοδήποτε από τα συστήματά μας ή δίκτυα τρίτων προσώπων

Διαδραστικές Υπηρεσίες

Ενδέχεται κατά διαστήματα να παρέχουμε διαδραστικές υπηρεσίες στη ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαδικτυακών χώρων συζήτησης (chat rooms) ή πινάκων ανακοινώσεων. Σε περίπτωση που παρέχουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία, θα σας παρέχουμε παράλληλα σαφείς πληροφορίες αναφορικά με το είδος της υπηρεσίας που σας παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας, εάν εποπτεύεται και ποιάς μορφής εποπτείας χρησιμοποιείται (συμπεριλαμβανομένου του ότι πρόκειται για ανθρώπινη ή τεχνική εποπτεία).

Εμείς θα πράξουμε το καλύτερο δυνατό προκειμένου να εκτιμήσουμε/αξιολογήσουμε τους πιθανούς κινδύνους για τους χρήστες (και ειδικότερα, για τα παιδιά) από τρίτα πρόσωπα όταν αυτά χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας, και θα αποφασίζουμε σε κάθε περίπτωση κατά πόσον είναι σκόπιμο να υπάρχει εποπτεία της συγκεκριμένης υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του είδους της εποπτείας), υπό το φως των ανωτέρω κινδύνων. Ωστόσο, δεν έχουμε την υποχρέωση να επιβλέπουμε, παρακολουθούμε ή εποπτεύουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας, και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας από κάποιον χρήστη κατά παράβαση των προτύπων περιεχομένου μας, ανεξαρτήτως του αν η υπηρεσία εποπτεύεται ή όχι.

Η χρήση οποιασδήποτε εκ των διαδραστικών υπηρεσιών μας από ανήλικο εναπόκειται στη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα αυτού. Συμβουλεύουμε τους γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν κάποια διαδραστική υπηρεσία ότι είναι σημαντικό να τα ενημερώνουν αναφορικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια, δεδομένου ότι η εποπτεία δεν είναι αλάνθαστη. Θα πρέπει να επισημαίνονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι σε ανήλικους, οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια διαδραστική υπηρεσία.

Όπου παρακολουθούμε κάποια διαδραστική υπηρεσία, θα σας παρέχουμε κατά κανόνα τον τρόπο επικοινωνίας με τον εποπτεύοντα, για την περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ανησυχία ή δυσκολία.

Πρότυπα Περιεχομένου

Τα εν λόγω πρότυπα περιεχομένου εφαρμόζονται για κάθε υλικό που συνεισφέρετε στην ιστοσελίδα μας (οι «Συνεισφορές»), καθώς και για οποιεσδήποτε διαδραστικές υπηρεσίες που συνδέονται με αυτό. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με το πνεύμα και το γράμμα των ακόλουθων προτύπων. Τα πρότυπα εφαρμόζονται σε κάθε μέρος της Συνεισφοράς καθώς και στο σύνολο αυτής.

Οι Συνεισφορές θα πρέπει να είναι ακριβείς (όπου αυτές αναφέρουν γεγονότα) και να έχουν όντως πραγματοποιηθεί (όπου αυτές εκφράζουν γνώμες). Οι συνεισφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία δημοσιεύθηκαν.

Οι Συνεισφορές δεν θα πρέπει:

 • να περιέχουν οποιοδήποτε υλικό, το οποίο είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο,
 • να περιέχουν οποιοδήποτε υλικό, το οποίο είναι απρεπές, προσβλητικό, απεχθές ή εμπρηστικό,
 • να προάγουν καταφανώς σεξουαλικό υλικό,
 • να προάγουν βία,
 • να προάγουν διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, το ερωτικό προσανατολισμό ή την ηλικία,
 • να παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα επί βάσης δεδομένων ή σήμα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου,
 • να είναι πιθανό να παραπλανήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο,
 • να πραγματοποιούνται κατά παράβαση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης έναντι τρίτου προσώπου, όπως επί παραδείγματι συμβατικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης εμπιστοσύνης,
 • να προάγουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα,
 • να είναι απειλητικές, να παραβιάζουν ή να εισβάλλουν στην ιδιωτικότητα ενός άλλου προσώπου, ή να προκαλούν ενόχληση, αναστάτωση ή περιττή ανησυχία,
 • να είναι πιθανόν να παρενοχλήσουν, να αναστατώσουν, να φέρουν σε δύσκολη θέση, να πανικοβάλλουν ή να ενοχλήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
 • να χρησιμοποιηθούν για να υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο, ή να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να παραποιήσετε την ταυτότητά σας ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο,
 • να δίνουν  εσφαλμένα την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς,  και
 • να προβάλλουν, να προάγουν ή να υποβοηθήσουν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, όπως (επί παραδείγματι μόνο) την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή την κακή χρήση του υπολογιστή.

Αναστολή και καταγγελία

Θα αποφασίσουμε, κατά την διακριτική μας ευχέρεια μας, εάν υπήρξε παράβαση των Όρων Χρήσης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε τα μέτρα που θεωρούμε απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, όλων ή οποιασδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

 • την άμεση, προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας,
 • την άμεση, προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση οποιασδήποτε δημοσίευσης ή υλικού που αναρτήθηκε από εσάς στην ιστοσελίδα μας,
 • την αποστολή προειδοποίησης προς εσάς,
 • νομικές  διαδικασίες σε βάρος σας για την καταβολή αποζημίωσης για κάθε ζημία ως αποτέλεσμα της παραβίασης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εύλογων διοικητικών και νομικών δαπανών),
 • περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας,
 • την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στις αρμόδιες, σε περίπτωση που κρίνουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο.

Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Υποχρεώσεις Μελών

Σε περίπτωση που έχετε γίνει μέλος της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε να μας ενημερώνετε αμέσως για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια σε βάρος σας ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήματός μας, (υποχρεούστε) να παύσετε αμέσως την πράξη για την οποία έχει εγερθεί η σχετική αξίωση ή ενέργεια εναντίον σας.  Συμφωνείτε να μας ενημερώνετε αμέσως για τυχόν αλλαγές  στα στοιχεία εγγραφής σας. Έχετε την υποχρέωση να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία εγγραφής σας είναι ενημερωμένα.

Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να τερματιστεί η συμμετοχή σας ως μέλος της παρούσας ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας εγκαίρως μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση infomaster@astrazeneca.com. Θα πρέπει να αναφέρετε σαφώς το όνομά σας, το όνομα χρήστη (εάν υπάρχει) και τα στοιχεία εγγραφής (εάν υπάρχουν) καθώς και την ονομασία της παρούσας ιστοσελίδας σε όλες τις επικοινωνίες.

Άδεια RSS Feeds

Με την προϋπόθεση ότι τηρείτε, πάντοτε, τους παρόντες Όρους Χρήσης, σας παραχωρούμε μια ανακλητή (ανά πάσα στιγμή), μη αποκλειστική, προσωπική, μη εμπορική, παγκόσμια, μη μεταβιβάσιμη, άνευ ανταλλάγματος, άδεια προκειμένου να χρησιμοποιείτε και να προβάλλετε στην ιστοσελίδα σας και/ή εναλλακτικά να ενσωματώσετε σε μια RSS Feed που παράγεται από εσάς, οποιοδήποτε περιεχόμενο σας παρέχεται από εμάς (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τίτλων, ενεργών συνδέσμων, εξακριβωτών πηγών (source identifiers), συνδέσμων συλλογικών σελιδοδεικτών (social bookmarking links) και άλλων πληροφοριών, περιεχομένου ή υλικού που επιλέγετε να λάβετε από τη χρήση του RSS Feed της AstraZeneca, ως αποτέλεσμα της εγγραφής σας σε οποιοδήποτε RSS Feed της AstraZeneca (το «Περιεχόμενο της AstraZeneca»).

Η εν λόγω άδεια RSS Feed δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, ανανεωθεί, εκχωρηθεί και/ή παραχωρηθεί περαιτέρω σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά με την παρούσα άδεια RSS Feed, διατηρούνται πλήρως από εμάς, τις Θυγατρικές μας (όπως ορίζονται στους Όρους Χρήσης μας) και τους δικαιοπαρόχους μας (ανάλογα με την περίπτωση).

Από την εν λόγω άδεια RSS Feed, δεν σας παραχωρείται κανένα δικαίωμα ή άδεια να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα στην ιστοσελίδα σας ή οπουδήποτε αλλού.

Χρήση των RSS Feed της AstraZeneca

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε RSS Feed της AstraZeneca στην ιστοσελίδα σας και/ή ως μέρος μιας άλλης ροής δεδομένων RSS (RSS feed), θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι στην ιστοσελίδα που περιέχει τα RSS Feed της AstraZeneca παρέχεται μια σαφής και λειτουργική σύνδεση και ότι οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας ή οι συνδρομητές σε οποιοδήποτε αντίστοιχο RSS feed που περιλαμβάνεται στο RSS Feed της AstraZeneca, γνωρίζουν ότι το RSS Feed της AstraZeneca υπόκειται στην παρούσα άδεια RSS Feeds (RSS Feeds Licence). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι γίνεται ορθή αναφορά για την προέλευση του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στη στο RSS Feed της AstraZeneca, δηλώνοντας ρητά ότι «Το εν λόγω περιεχόμενο προέρχεται από την ιστοσελίδα www.astrazeneca.com της AstraZeneca PLC» και διασφαλίζοντας ότι οι αναφορές σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται στην αρχική τους μορφή.

Χρησιμοποιώντας το RSS Feed της AstraZeneca και/ή το Περιεχόμενο της AstraZeneca, δηλώνετε, εγγυάστε, και δεσμεύεστε ότι οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην οποία εμφανίζεται (ή έχετε προκαλέσει να εμφανιστεί) οποιοδήποτε RSS Feed της AstraZeneca ή οποιοδήποτε RSS Feed που έχετε δημιουργήσει (ή έχετε προκαλέσει τη δημιουργία) και περιλαμβάνεται στο RSS Feed της AstraZeneca (ή μέρος αυτής) δεν φέρει το όνομά μας και την εικόνα μας και/ή δε μας δυσφημεί και, συγκεκριμένα, δεν περιέχει και δεν θα πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός τρίτου πρόσωπου ή οποιοδήποτε υλικό που ευλόγως αναμένεται να θεωρηθεί παραβίαση των Προτύπων Περιεχομένου μας (δες ανωτέρω).

Δεν θα πρέπει να υποδηλώσετε, άμεσα ή έμμεσα, ότι ενστερνιζόμαστε ή αποδεχόμαστε οτιδήποτε εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα και/ή σε οποιοδήποτε μέρος του RSS Feed που περιλαμβάνεται στο RSS Feed της AstraZeneca, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό), του περιεχομένου σας, του περιεχομένου τρίτων προσώπων, οποιουδήποτε προϊόντος ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου/νομικής οντότητας ή ατόμου. Δεν μπορείτε να χρεώσετε (άμεσα ή έμμεσα) οποιονδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας σας ή συνδρομητή σε οποιαδήποτε ροή δεδομένων (στην οποία είστε υπεύθυνοι για την πρόσβαση σε όλο ή μέρος οποιουσδήποτε RSS Feed της AstraZeneca και/ή σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο της AstraZeneca.  Δεν επιτρέπεται να μεταπωλήσετε και/ή άλλως να εμπορευματοποιήσετε το σύνολο οποιουδήποτε RSS Feed της AstraZeneca και/ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο της AstraZeneca.

Άδεια Χρήσης Podcast

Με την επιφύλαξη της τήρησης των παρόντων Όρων  Χρήσης, σας παραχωρούμε μια ανακλητή (ανά πάσα στιγμή), μη αποκλειστική, προσωπική, μη εμπορική, παγκόσμια, μη μεταβιβάσιμη, άνευ ανταλλάγματος, άδεια προκειμένου να κάνετε λήψη από την παρούσα ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τα Podcast της AstraZeneca. Η εν λόγω άδεια χρήσης Podcast δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, ανανεωθεί, εκχωρηθεί και/ή παραχωρηθεί περαιτέρω σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά με την παρούσα άδεια χρήσης Podcast, διατηρούνται πλήρως από εμάς, τις Θυγατρικές μας (όπως ορίζονται στους Όρους Χρήσης μας) και τους δικαιοπαρόχους μας (ανάλογα με την περίπτωση). Από την εν λόγω άδεια χρήσης Podcast, δεν σας παραχωρείται κανένα δικαίωμα ή άδεια να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα.

Χρήση των Podcast της AstraZeneca

Τα Podcast της AstraZeneca προορίζονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η ανάρτηση, η μετάδοση, η διάδοση, η διάθεση στο κοινό, η πώληση ή άλλως η επαναχρησιμοποίηση  ή η εμπορευματοποίηση των Podcast της AstraZeneca με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε ή να προσθέσετε οτιδήποτε στα Podcast της AstraZeneca με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να συνδυάσετε τα Podcast της AstraZeneca με οποιοδήποτε άλλο υλικό. Δεν επιτρέπεται να κάνετε λήψη ή να χρησιμοποιήσετε το παρόν αρχείο με σκοπό την προώθηση, τη διαφήμιση, την έγκριση ή τη δημιουργία οποιασδήποτε σύνδεσης ανάμεσα σε εσάς (ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο) και εμάς, τους εκπροσώπους ή υπαλλήλους μας, ή οποιουσδήποτε συνεργάτες της AstraZeneca στα Podcast. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Podcast της AstraZeneca με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να δυσφημίσει την εταιρεία μας ή οποιαδήποτε από τις Θυγατρικές της ή άλλως να προκαλέσει οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε εμάς ή σε οποιαδήποτε από τις Θυγατρικές μας.

Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε εμάς και τις Θυγατρικές μας πλήρως και ουσιαστικά για όλες τις απώλειες, τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και επαγγελματικών δαπανών), τις ζημίες, τα ποσά που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο συμβιβασμού, καθώς και για λοιπές υποχρεώσεις που τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με την παραβίαση από εσάς της Άδειας RSS Feeds (RSS Feeds License) και/ή της Άδειας χρήσης Podcast.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Αν και έχουμε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια κατά τη δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν μέτρα που λαμβάνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό, οπουδήποτε κι αν εδρεύει, ως αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο, πληροφοριών που περιέχονται ή παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, είτε αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από εμάς είτε από τρίτα πρόσωπα. Τίποτα στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή συμβουλών ή συστάσεων. Η ιστοσελίδα αυτή δεν πρέπει να θεωρείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Ως απόρροια της συνεχιζόμενης ιατρικής προόδου και εξέλιξης, οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ενδεχομένως να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω πληροφορίες θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είτε με την ένδειξη «ΩΣ ΕΧΕΙ» είτε με την ένδειξη «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ».

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΕΙΤΕ (ΣΙΩΠΗΡΑ), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ).

Συμφωνείτε ότι η χρήση των πληροφοριών που αποκτώνται ή λαμβάνονται από ή μέσω της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και ευθύνη. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων, περίπτωση στην οποία, τα ως άνω αναφερόμενα δεν τυγχάνουν εφαρμογής. Οι κάθε είδους ιατρικές πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν παρέχονται με σκοπό να υποκαταστήσουν τις εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές  και δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε τυχόν μη ζητηθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που συνδέονται με προσωπικά προβλήματα υγείας. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα στα οποία γίνεται αναφορά σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι πιθανόν να ποικίλουν ανά χώρα. Ασθενείς και επαγγελματίες υγείας οφείλουν να συμβουλεύονται τα τοπικά ιατρικά μέσα και τις αρμόδιες αρχές για πληροφορίες κατάλληλες για τη χώρα τους. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Τίποτα σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά πρόσκληση προς επένδυση ή άλλου είδους συναλλαγή με μετοχές, ADRs ή άλλου είδους τίτλους αξιών στην AstraZeneca PLC. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις είναι πιθανόν να είναι διαφορετικά από κάθε πρόβλεψη, άποψη ή προσδοκία που εκφράστηκε σε αυτήν την ιστοσελίδα και η παλαιότερη απόδοση της τιμής των τίτλων αξιών δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως οδηγός για τη μελλοντική τους απόδοση.

Η Ευθύνη μας

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, εμείς, άλλα μέλη του Ομίλου μας (ως αναφέρονται κατωτέρω) καθώς και συνδεόμενα με εμάς τρίτα πρόσωπα, διά των παρόντων Όρων Χρήσης ρητά αποποιούμαστε:

 • κάθε δήλωση, εγγύηση ή άλλο όρο που ενδεχομένως προκύπτει εμμέσως από την κείμενη νομοθεσία, ή τα χρηστά ήθη · και
 • Κάθε είδους ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή αποθετική απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή τα αποτελέσματα της χρήσης της ιστοσελίδας μας, σχετικά με οποιεσδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτήν καθώς και κάθε είδους υλικό που αναρτάται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, κάθε ευθύνης αναφορικά με: i) την απώλεια εισοδήματος ή εσόδων, ii) την απώλεια επιχείρησης, iii) την απώλεια κερδών ή συμβάσεων, iv) την απώλεια προβλεπόμενων αποταμιεύσεων, v) την απώλεια δεδομένων, vi) την απώλεια φήμης και πελατείας, vii) τη σπατάλη χρόνου διαχείρισης και εργασίας καθώς και viii) οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία κάθε είδους, όπως κι αν προέκυψε, είτε αυτή προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας), αθέτηση συμβάσεως είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμα κι αν αυτή μπορούσε να προβλεφθεί.

Τα ως άνω δεν περιορίζουν την ευθύνη μας σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού που προκύπτει από δική μας αμέλεια, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ανακριβή δήλωση ή ανακριβή δήλωση για ουσιώδες θέμα αλλά ούτε και την ευθύνη μας που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνουν αδιάλειπτες ή δίχως σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν, ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που την καθιστά προσβάσιμη είναι απαλλαγμένοι ιών ή «κοριών».

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των RSS Feeds, των αρχείων ήχου, των Podcast, των αρχείων βίντεο, των flash tutorials, των γραφικών, των συσκευών και του κώδικα που περιέχεται σε αυτή καθώς και στην εμφάνιση (look and feel) της παρούσας ιστοσελίδας εν γένει, ανήκουν στην AstraZeneca PLC, τις Θυγατρικές της (όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω) ή τους εξωτερικούς της συνεργάτες. Οι εν λόγω εργασίες προστατεύονται από τη νομοθεσία και τις συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως. Όλα τα δικαιώματα αυτού του είδους διατηρούνται.

Έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε ένα μοναδικό αντίγραφο και να εκτυπώσετε αποσπάσματα ή έγγραφα από την παρούσα ιστοσελίδα (εκτός από το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για μη εμπορική χρήση δεδομένου ότι ένα τέτοιο αντίγραφο ή μια τέτοια εκτύπωση διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα κυριότητας καθώς και οποιαδήποτε αποποίηση ευθύνης περιλαμβάνεται σε αυτό. Όλες οι ονομασίες, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της AstraZeneca δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Το καθεστώς της εταιρείας μας (καθώς και το καθεστώς των οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συνεργατών μας), όπως και οι δημιουργοί του υλικού της ιστοσελίδας μας αποτελούν στοιχεία που θα πρέπει πάντοτε να είναι γνωστά.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η αναπαραγωγή μέρους ή όλων των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της πλαισίωσης (framing), της δημιουργίας οποιουδήποτε παράγωγου έργου βασισμένου στην ιστοσελίδα και/ή στο περιεχόμενο αυτής, της ενσωμάτωσης πληροφοριών σε άλλες ιστοσελίδες, σε ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης ή δημοσιεύματα, απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά εκτός οποιουδήποτε συνοδευτικού κειμένου. Οι σύνδεσμοι που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορούν να περιληφθούν σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να λάβετε άδεια από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο ανήκει το περιεχόμενο προτού χρησιμοποιήσετε ή κάνετε λήψη του εν λόγω περιεχομένου. Περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενδεχομένως να μην μπορεί να μεταβληθεί. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε στοιχεία των δημιουργών της ιστοσελίδας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται σε περιεχόμενο όπως το ως άνω, δεν μπορούν να μεταβληθούν προτού λάβετε τις απαραίτητες συναινέσεις.

Πέραν της ως άνω περιορισμένης άδειας, τίποτα στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να θεωρείται ως παραχώρηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή άδειας.

Όλες οι ονομασίες των προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της AstraZeneca PLC ή των Θυγατρικών της, εκτός από τα σήματα που αναφέρεται ότι ανήκουν σε άλλες εταιρείες και όλα τα δικαιώματα αυτών διατηρούνται.

Δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από το χρήστη

Σε περίπτωση που υποβάλλετε οποιοδήποτε υλικό προκειμένου αυτό να συμπεριληφθεί στην παρούσα ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προσωπικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή παρόμοιου υλικού), συμφωνείτε (i) ότι το εν λόγω υλικό δεν θα θεωρείται εμπιστευτικό, (ii) ότι το εν λόγω υλικό δεν θα θεωρείται ότι προστατεύεται με αποκλειστικά δικαιώματα, (iii) να παραχωρείτε σε εμάς μια αμετάκλητη, παγκόσμια, στο διηνεκές και άνευ καταβολής ανταλλάγματος, μη αποκλειστική άδεια προκειμένου να χρησιμοποιούμε, να κοινοποιούμε, να αντιγράφουμε, να τροποποιούμε, να προσαρμόζουμε, να προβάλλουμε δημοσίως και να μεταφράζουμε το σύνολο ή μέρος του εν λόγω υλικού για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να απομακρύνουμε ή να διαγράψουμε, χωρίς ειδοποίηση, οποιοδήποτε υλικό υποβάλλετε προκειμένου αυτό να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε, επίσης, το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο ισχυρίζεται ότι το υλικό που έχετε δημοσιεύσει ή «ανεβάσει» στην ιστοσελίδα μας παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ίδιου ή το δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή. Επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με εσάς σε συνάρτηση με την Πολιτική Απορρήτου  της εταιρείας μας.

Ιοί, hacking και λοιπά αδικήματα

Δεν επιτρέπεται να κάνετε κακή χρήση της ιστοσελίδας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, “logic bombs” ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, στο διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να στραφείτε εναντίον της ιστοσελίδας μας μέσω επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης (denial-of-service attack) ή μέσω κατανεμημένης επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial-of-service attack).

Παραβίαση της παρούσας διάταξης δύναται να διώκεται ποινικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παράβαση στις αρμόδιες αρχές και θα συνεργαστούμε μαζί τους αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παράβασης θα ανακαλείται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί εξαιτίας κάποιας κατανεμημένης επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial-of-service attack), ιών ή οποιουδήποτε άλλου τεχνολογικά επιβλαβούς υλικού που ενδεχομένως να προσβάλλει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα αυτού, τα δεδομένα που περιείχε ή οποιοδήποτε άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας μας από εσάς ή της λήψης από εσάς οποιουδήποτε υλικού δημοσιευμένου στην ιστοσελίδα μας ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή. Σύμφωνα με την ορθή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε για ιούς όλα τα υλικά και/ή το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση και/ή το οποίο έχετε μεταφορτώσει (download) από την παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας ένα ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς, διαθέσιμο στην αγορά.

Σύνδεση με την Ιστοσελίδα

Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Έχοντας λάβει την ως άνω συναίνεση, η εμφάνιση του συνδέσμου προς την ιστοσελίδα μας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο δίκαιο και νόμιμο, ο οποίος δεν θα βλάπτει τη φήμη μας ή δεν θα επωφελείται από αυτή. Ο σύνδεσμος που θα δημιουργήσετε δεν θα πρέπει να εμφανίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδεικνύεται η ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής συσχέτισης, έγκρισης ή επιβεβαίωσης από εμάς, εκεί όπου δεν υπάρχει. Δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε σύνδεσμο από οποιαδήποτε σελίδα που δεν ανήκει σε εσάς.

Δεν πρέπει να τοποθετείται σύνδεσμος πλαίσιο (framing) προς την ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύνδεσμο σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της ιστοσελίδας μας πέρα από την αρχική σελίδα αυτής, έχοντας προηγουμένως λάβει έγγραφη συναίνεση από εμάς, ως εκτέθηκε ανωτέρω. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε χωρίς ειδοποίηση την άδειά μας για την εμφάνιση του συνδέσμου σας στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας. Η ιστοσελίδα που θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας πρέπει να συμμορφώνεται από όλες τις απόψεις προς την παρούσα Νομική Ενημέρωση.

Ιστοσελίδες τρίτων προσώπων και περιεχόμενο αυτών

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα (π.χ. άρθρα, φωτογραφικό αρχείο, RSS Feeds ή αποσπάσματα) καθώς και hypertext συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Παρέχουμε από ελευθεριότητα το εν λόγω περιεχόμενο και συνδέσμους  τρίτων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας. Δεν ελέγχουμε τις ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα ή το περιεχόμενο αυτών ή το περιεχόμενο στο οποίο υπάρχει πρόσβαση ή το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτές. Ως εκ τούτου, δεν εγκρίνουμε, χρηματοδοτούμε, συστήνουμε ή άλλως φέρουμε  ευθύνη για ιστοσελίδες τρίτων ή για το περιεχόμενο αυτών ή για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστοσελίδων. Συγκεκριμένα, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως αποτέλεσμα ισχυρισμού ότι  περιεχόμενο τρίτου προσώπου (το οποίο είτε έχει δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα είτε σε άλλη) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου ή οποιαδήποτε ευθύνη απορρέει από οποιαδήποτε πληροφορία ή άποψη περιλαμβάνεται σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων ή στο περιεχόμενο αυτών.

Τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε μέρος της παρούσας ιστοσελίδας ή της νομικής ενημέρωσης ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη νομική γνωστοποίηση θα πρέπει να ισχύσουν από την επόμενη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα Νομική Ειδοποίηση κατά διαστήματα προκειμένου ενημερώνεστε για οποιαδήποτε τροποποίηση στην οποία έχουμε προβεί, δεδομένου ότι θα είναι δεσμευτική για εσάς. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε την παρούσα ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, ενδεχομένως να αναστείλουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ή να την απενεργοποιήσουμε επ’ αόριστον.

Κώδικας Φαρμακευτικών Εμπορικών Πρακτικών της Διεθνούς Ομοσπονδίας της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας (IFPMA)

Οποιοδήποτε διαφημιστικό περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας συμμορφώνεται με τον Κώδικα Φαρμακευτικών Εμπορικών Πρακτικών της Διεθνούς Ομοσπονδίας της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας (IFPMA). Συμφωνείτε ότι για οποιεσδήποτε ανησυχίες μπορεί να έχετε κατά τη χρήση τη για το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, θα απευθύνεστε αρχικώς σε εμάς. Στη συνέχεια, εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι από την απάντηση που θα σας δώσουμε, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στη Διεθνή Ομοσπονδία της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας (IFPMA) στη Γενεύη, Ελβετία. Οποιεσδήποτε καταγγελίες αναφορικά με το διαφημιστικό περιεχόμενο, το οποίο είναι συγκεκριμένο σε κάθε χώρα, μπορούν διαφορετικά να υποβληθούν στην Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών της εκάστοτε χώρας.

Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από, ή συνδέεται με, την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας είναι τα Αγγλικά δικαστήρια, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να στραφούμε νομικά εναντίον σας για την παραβίαση των Όρων στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη χώρα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην AstraZeneca στην ηλεκτρονική διεύθυνση infomaster@astrazeneca.com.

Οι αναφορές στην «AstraZeneca» και στον «Όμιλο» θεωρούνται ως αναφορές στην AstraZeneca PLC και τις Θυγατρικές της. Στους εν λόγω Όρους Χρήσης, ως «Θυγατρική» νοείται κάθε εταιρεία ή άλλη επιχειρηματική οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με την AstraZeneca PLC κατά διαστήματα, και για τους σκοπούς του εν λόγω «ορισμού», ως «έλεγχος» νοείται η άμεση ή έμμεση κατοχή του (α) πενήντα τοις εκατό (50%), ή μεγαλύτερου από αυτό ποσοστού, των τίτλων με δικαίωμα ψήφου ή του δικαιώματος ψήφου της εν λόγω εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλη οντότητας, ή (β) πενήντα τοις εκατό (50%), ή μεγαλύτερου από αυτό ποσοστού, της συμμετοχής στα κέρδη ή του εισοδήματος από τους τόκους σε περίπτωση επιχειρηματικής οντότητας και  όχι εταιρείας, ή (γ) σε περίπτωση εταιρικής σχέσης, οποιουδήποτε άλλο συγκρίσιμου ενδιαφέροντος στην εταιρική αυτή σχέση.